Alates 1. jaanuarist 2020. a on keelatud üle 2 500 ulatuva globaalse soojendamise potentsiaaliga (GWP) fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamine selliste jahutusseadmete teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, mille külmaaine täitekogus on võrdne 40 tonni või enama CO2-ekvivalendiga.

Tulevased piirangud paiksetele jahutusseadmetele

Alates 1. jaanuarist 2020. a on keelatud üle 2 500 ulatuva globaalse soojendamise potentsiaaliga (GWP) fluoritud kasvuhoonegaaside kasutamine selliste jahutusseadmete teenindus- ja hooldustööde tegemiseks, mille külmaaine täitekogus on võrdne 40 tonni või enama CO2-ekvivalendiga.

Üle 2500 GWP-ga on näiteks sellised külmaained nagu 404A, 507A, 422A, 422D.

F-gaaside piirkogused seadmes, mille ületamisel kohaldatakse seadmete teenindus- ja hooldustöid puudutavat keeldu (piirkogus 40 CO2 ekvivalenttonni). Alla 40 CO2 ekv.t tohib lisada tehasepuhtuses F-gaase GWP-ga üle 2500 ka pärast 01.01.2020.

Külmaaine Kogus (kg)
R-404 A 10,20
R-507A 10,04
R-422D 14,66

Eelneva nõue ei kehti sõjavarustusele ega selliste rakenduste jaoks mõeldud seadmetele, mille eesmärk on jahutada tooteid temperatuurini alla – 50 °C.

Sõjavarustuse all peetakse silmas konkreetselt sõjaliseks otstarbeks ette nähtud relvi, laskemoona ja sõjatarvikuid, mis on vajalikud liikmesriikide esmatähtsate julgeolekuhuvide kaitsmiseks.

Erand:

Kuni 1. jaanuarini 2030. a tohib eelnimetatud keelu alla kuuluvatesse seadmetesse hooldusel lisada:

 • ringlussevõetud fluoritud kasvuhoonegaase, mille globaalse soojendamise potentsiaal on 2500 või enam, tingimusel, et gaasid on kokku kogutud asjaomastest seadmetest. Selliseid ringlussevõetud gaase võib kasutada üksnes ettevõtja, kes on need hooldus- või teenindustööde käigus kokku kogunud, või ettevõtja, kelle jaoks gaasid hooldus- või teenindustööde käigus kokku koguti. Ringlussevõtt tähendab puhastamist tahketest osakestest, kondensveest, happest. Mahutid peavad olema vastavalt märgistatud (määruse EL nr 517/2014 art 12 ja 2015/2068).
 • taasväärtustatud fluoritud kasvuhoonegaase, mille globaalse soojendamise potentsiaal on 2500 või enam ning mida kasutatakse olemasolevate jahutusseadmete hooldus- ja teenindustööde tegemiseks, tingimusel, et need on õigesti märgistatud. Taasväärtustamine tähendab gaasi ümbertöötamist kvaliteedilt samaväärseks tehasepuhtuses ainega.

Seadmetesse, mis sisaldavad alla 40 CO2 ekv tonni F-gaase GWPga 2500 ja rohkem, tohib ka pärast 01.01.2020 lisada tehasepuhtuses F-gaase, mille globaalse soojendamise potentsiaal on 2500 ja rohkem. CO2 ekvivalenttonnide kalkulaator on siin.

Alla 2 500 GWPga HFC-de kasutamise kohta ükskõik milliste jahutusseadmete teenindus- ja hooldustöödel piiranguid ei tehta.

Ringlussevõetud ja taastatud külmaainete kasutuselevõtmisel on oluline arvesse võtta ka nende kättesaadavust.
Seepärast võib pikas perspektiivis olla majanduslikult mõistlikum võtta seadmete väljavahetamine ja kohe üle minna väikese GWPga alternatiividele.

AREA (Euroopa Külma- ja kliimaseadmete Assotsiatsiooni) infovoldik üle 2500 GWP-ga külmagaaside piirangute kohta

Samal ajal rakenduvad jahutus- ja kliimaseadmetele järgmised turustus- ja paigalduskeelud:

  • 1. jaanuarist 2015. aHFC-sid GWPga 150 või enam sisaldavad kodumajapidamistes kasutatavad külmikud ja sügavkülmikud.
  • 1. jaanuarist 2020. a
   • Paiksed jahutusseadmed, mis sisaldavad või mille käitamiseks on vaja HFC-sid GWPga 2 500 või enam, välja arvatud seadmed, mille eesmärk on jahutada tooteid temperatuurini alla – 50 °C.
   • Ärilisel eesmärgil kasutamiseks mõeldud külmikud ja sügavkülmikud (hermeetiliselt suletud seadmed), mis sisaldavad HFC-sid GWPga 2 500 või enam.Äriline eesmärk tähendab seadmete kasutamist jaemüügis ja toitlustuses toodete ladustamiseks, näitamiseks või väljajagamiseks lõpptarbijatele müügi eesmärgil.
   • Teisaldatavad siseruumides kasutatavad kliimaseadmed (hermeetiliselt suletud seadmed, mida lõppkasutaja saab ühest ruumist teise viia), mis sisaldavad HFC-sid GWPga 150 või enam. Hermeetiliselt suletud seadmena käsitletakse seadet, mis on koostatud tootjatehases ja milles on ainult jäädavad ühendused. Näiteks enamik autonoomseid seadmeid, nagu siseruumide teisaldatavad kliimaseadmed; külmaseadmetest nt kodumajapidamises kasutatavad külmikud ja sügavkülmikud, jookide külmikud, kaupluse külmletid.
  • 1. jaanuarist 2022. a
   • Ärilisel eesmärgil* kasutamiseks mõeldud kahe või enama kompressoriga külmutusagregaadid, mille nimivõimsus on 40 kW või enam ja mis sisaldavad või mille käitamiseks on vaja fluoritud kasvuhoonegaase, mille GWP on 150 või enam, välja arvatud kaskaadsüsteemi primaarses külmasüsteemis, kus võib kasutada fluoritud kasvuhoonegaase, mille GWP peab jääma alla 1 500.Kaskaadsüsteemi primaarne külmasüsteem on kaudse külmakandjaga kesktemperatuuri primaarsüsteem, mis on kombineeritud kahest või mitmest eraldiseisvast külmasüsteemist ning kus süsteemid on ühendatud järjestikku nii, et primaarsüsteem kasutab aurustamisel keskmise temperatuuriga sekundaarsüsteemi kondensaatori soojust.Kahe või enama kompressoriga külmutusagregaat on süsteem, kus paralleelselt töötavad kaks või enam kompressorit, mis on ühendatud ühe või enama ühiskondensaatoriga ja mitme jahutatava seadmega, nagu teenindusletid, külmriiulid, sügavkülm või külmkambrid (laod).Euroopa Komisjoni sõnul ei lähe keelu alla nt alljärgneval põhimõttel töötavad süsteemid:
    systeem
   • Ärilisel eesmärgil* kasutamiseks mõeldud külmikud ja sügavkülmikud (hermeetiliselt suletud seadmed), mis sisaldavad HFC-sid GWPga 150 või enam.

*„ärilisel eesmärgil kasutamine” – kasutamine jaemüügis ja toitlustuses toodete ladustamiseks, näitamiseks või väljajagamiseks lõpptarbijatele müügi eesmärgil

 • 1. jaanuarist 2025. aAlla 3 kg fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavad ühe siseosaga kliimaseadmed, mis sisaldavad või mille käitamiseks on vaja fluoritud kasvuhoonegaase, mille GWP on 750 või enam.Ühe siseosaga kliimaseadmed on sellised ruumide kliimaseadmed, mis koosnevad ühest siseosast ja ühest välisosast, mis on omavahel ühendatud külmaaine torustikuga, vajades paigaldamist kasutuskohas.NB! Eelviidatud turustamiskeeld ei kehti seadmetele, mille suhtes on direktiivi 2009/125/EÜ alusel vastu võetud ökodisaini nõuete kohaselt kindlaks määratud, et suurema energiatõhususe tõttu on seadme olelusringi jooksul tekkivad CO2-ekvivalendi heitkogused väiksemad kui samaväärsel seadmel, mis täidab asjaomaseid ökodisaininõudeid ega sisalda fluoritud kasvuhoonegaase.

TÄHTIS!

Nimetatud keelud ei tähenda seda, et asjaomaseid külmaaineid on kuni kõnealuste keeldude jõustumiskuupäevani soovitav kasutuses hoida.

Turuleviidavate F-gaaside järkjärguline vähendamine mõjutab tugevasti nende gaaside tarneid ja hinnaarengut juba enne keeldude jõustumiskuupäevi. Seega ei tarvitse gaaside kasutamise jätkamine olla majanduslikult otstarbekas.

Selle asemel on soovitav võtta neid keelde kui teatavaid suuniseid selle kohta, millises järjekorras toimub eri külmutusagenside väljavahetamine vähese kliimamõjuga alternatiivide vastu juba enne keelu tegelikku jõustumiskuupäeva.

Alternatiivsed tehnoloogiad

Infot alternatiivsete külmaainete kohta leiab siit. Teoreetilise abi/toe saamiseks võib pöörduda TTÜ Eesti Mereakadeemia või Eesti Külmaliidu (info@kylmaliit.ee) poole.

http://www.klab.ee/f-gaasid/juhendid/kulmutus-kliimaseadmed-soojuspumbad/paiksed-jahutusseadmed/

Previous Post

Kliimaseadmete insener Aleksei Lebedev: külmutusmehaanikutel on tasuv töö nii merel kui ka maal

Next Post

Kliimaseadmete insener Aleksei Lebedev: külmutusmehaanikutel on tasuv töö nii merel kui ka maal